شانگ و کوپلینگ حفاری (بوش حفاری)

شانگهای 2، 4 و 6 خار و همچنین بوشهای ساده و تبدیلی با رزوه T38 و R38، در قالب تولیدات جاری آرمیکو ارائه شده و سایر اقلام شانگ و کوپلینگ حفاری (بوش حفاری) بر اساس سفارش مشتری طراحی و تولید می شود.

انواع شانگ و کوپلینگ حفاری (بوش حفاری) آرمیکو

شانک حفاری آرمیکوبوش حفاری آرمیکو