ویدیوی آموزشی

مجموعه‌ای از فیلم‌های آموزشی حفاری و تجهیزات آن، شامل: بوش، شانگ، سرمته‌ها، رادهای حفاری، هوزینگ و موتورهای بادی را، در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

مونتاژ چکش (پیکور بادی) ماخ 20

نحوه مونتاژ و معرفی هوزینگ آرمیکو

ساخت و مونتاژ راد حفاری آرمیکو

آموزش حفاری – جلسه اول – معرفی

معرفی تجهیزات حفاری – شانک و بوش

آموزش حفاری | قسمت 2 | بخش 1

آموزش حفاری | قسمت 2 | بخش 2