• شانگ و بوش آرمیکو

شانگ و بوش

شانگهای 2، 4 و 6 خار و همچنین بوشهای ساده و تبدیلی با رزوه T38 و R38، در قالب تولیدات جاری آرمیکو ارائه شده و سایر اقلام شانگ و بوش بر اساس سفارش مشتری طراحی و تولید می شود.

انواع شانگ و بوش آرمیکو

شانک حفاری آرمیکوبوش حفاری آرمیکو