• سرمته های حفاری آرمیکو

سرمته حفاری

سرمته های حفاری نمونه گیری در مدل ها و ابعاد مختلف همراه با کربارل و متعلقات مربوطه توسط آرمیکو تهیه و ارائه می گردد. سرمته های حفاری دان.د.هول در ابعاد مختلف تهیه و ارائه می گردد.

انواع سرمته حفاری آرمیکو

سرمته حفاری آرمیکو

سرمته حفاری آرمیکو

سرمته حفاری آرمیکو

سرمته حفاری آرمیکو

سرمته حفاری آرمیکو