مقاله حفاری چیست؟

کندن زمین برای دستیابی به یک هدف خاص را حفاری (drilling) می‌نامند.
حفاری در معادن فقط برای استخراج صورت نمی‌گیرد، بلکه پیش از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اکتشاف نیز انجام می‌پذیرد و به آن حفاری اکتشافی می‌گویند.

مقاله حفاری چیست؟

کندن زمین برای دستیابی به یک هدف خاص را حفاری (drilling) می‌نامند.
حفاری در معادن فقط برای استخراج صورت نمی‌گیرد، بلکه پیش از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اکتشاف نیز انجام می‌پذیرد و به آن حفاری اکتشافی می‌گویند.

مقاله حفاری چیست؟

کندن زمین برای دستیابی به یک هدف خاص را حفاری (drilling) می‌نامند.
حفاری در معادن فقط برای استخراج صورت نمی‌گیرد، بلکه پیش از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اکتشاف نیز انجام می‌پذیرد و به آن حفاری اکتشافی می‌گویند.