مقالات تخصصی حفاری و معدن

حفاری چیست؟

کندن زمین برای دستیابی به یک هدف خاص را حفاری (drilling)می نامند.
حفاری در معادن فقط برای استخراج صورت نمیگیرد، بلکه پیش از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اکتشاف نیز انجام می پذیرد و به آن حفاری اکتشافی می‌گویند.